Yalaz Boya

Yalaz Boya

Yalaz Boya

Yalaz Boya

Yalaz Boya
Yalaz Boya
Management
Management
Board Members
Board ChairmanMessrs. Mustafa YALAZ
Board MemberMessrs. Dila Derya YALAZ
Board MemberMessrs. Seda YALAZ
Board MemberMessrs. Aslan ALPHAN
Board MemberMessrs. Tennur YANBOLLU